logo de wingerd

Visie

startpagina
visie
praktische info
kalender
foto's
links

taptoni

Pedagogisch project

Onze gemeentelijke basisschool staat ten dienste van kinderen van 2,5 tot 12 jaar en hun ouders. Het schoolteam staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. Onze basisschool behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Ingelmunster.
Niet alleen het leren staat centraal op onze school , maar ook elk kind als persoon. We zien in ieder kind een uniek persoontje dat midden in deze wereld staat, ontelbare impulsen binnenkrijgt en zich in de omgeving aan het ontwikkelen is. Elk kind ontdekt waarden, erkent zijn/haar sterktes en zwaktes en volgt daarin zijn/haar eigen weg.  Zonder afbreuk te doen aan de unieke persoonlijkheid van elk kind, willen we ervoor zorgen dat de school een omgeving is die prikkelt en uitdaagt om actief bezig te zijn op een leerniveau dat het kind aankan.
Wij willen als team leren omgaan met verschillen in de groep: niet alle kinderen beschikken over dezelfde mogelijkheden.  De leerkrachten proberen goed in te spelen op individuele verschillen in aanleg, tempo en motivatie.
Het team draagt zorg voor een goed pedagogisch klimaat en een degelijke aanpak om kinderen actief bij het leerproces te betrekken.  

De kerngedachte hierbij is:

     Er wordt recht gedaan aan ieder kind, ieder kind komt tot zijn recht!


Onze visie

Als schoolteam streven we de volgende pedagogische aspecten na:
- we nemen de opvoedende taak op ons om kinderen verantwoordelijkheid bij te brengen voor de wereld en voor de mensen.
- kinderen nieuwsgierig maken naar kennis en hen het besef bijbrengen dat leren nooit ophoudt.
- we bevorderen het zelfvertrouwen van de kinderen en brengen hen respect bij voor de eigenheid van de anderen, zonder vooroordelen en discriminatie. We benaderen iedereen op een positieve manier.
- we hebben aandacht voor wat er in de maatschappij gebeurt en leren de kinderen dat er sociale en maatschappelijke ongelijkheden zijn.
- we zetten de kinderen aan om ook met het ‘hart’ te leren en hebben daarbij ook aandacht voor wat ‘mooi’ is.
- we brengen de kinderen de waarde van een gezond milieu en een gezonde leefwijze bij.
- we leren de kinderen op een verantwoorde manier gebruik maken van nieuwe technologieën en wijzen hen daarbij op de gevaren.
- we hebben respect voor de individuele aanleg en begaafdheid van elk kind, ook het allochtone kind en voor sociale, emotionele en gedragsproblemen.
- we hebben aandacht voor het leer– en ontwikkelingsproces van de kinderen en we stemmen ons onderwijsproces daarop zoveel mogelijk af.
- we betrekken de ouders zo actief mogelijk bij het klas- en schoolgebeuren.
- we willen een positieve en open school zijn, bewust van de voorbeeldfunctie als volwassene.
- de samenwerkingsverbanden met het buitengewoon onderwijs uiten zich in het uitwisselen van expertise en school overstijgende activiteiten met de leerlingen.
- we nemen actief deel aan de activiteiten door de lokale gemeenschap georganiseerd.


Klik op de gewenste afdeling om de meer info te verkrijgen.

visie kleuterafdeling visie lagere afdeling visie ses en zorg

(Aan deze pagina's wordt momenteel gesleuteld. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.)